Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består”
(Joh 15:16)

Inlemmandet i vår kongregation och medlemmarnas utbildning äger rum i: postulat, novitiat och juniorat.

Dessa tre stadier skall vara en hjälp att djupare lära känna vår kallelse i dess omfattande innebörd och grundligare pröva den. De tjänar det gradvisa inväxandet i vår kongregations andliga och apostoliska inriktning i ett liv efter evangeliet, i löftena om gudsvigd kyskhet, fattigdom och lydnad.

Därefter bör ständig andlig, allmän och yrkesmässig formation fortsätta hela livet.

Unga kvinnor som är intresserade av klosterlivet och närmare vill lära känna vår livsform och kongregationens verksamhet, får möjlighet att bo några dagar i vår gemenskap.

Postulat
Till postulatet kan upptas en kandidat som känner sig kallad till livet i vår kongregation och därför ber om att bli upptagen i postulatet

Postulatet är en i vår kongregation nödvändig prövotid, som föregår upptagningen i novitiatet. Det skall i allmänhet inte vara mindre än sex månader och inte mer än två år. Viktiga förutsättningar för upptagningen är:
– fritt beslut att välja vår livsform
– andlig, moralisk och social lämplighet
– den fysiska och psykiska hälsa som är nödvändig för att fullgöra uppgifterna i vår kongregation, vilja att leva i gemenskap.

Novitiat
Efter postulatet följer novitiatet. Novitiatets början föregås av åtta dagars reträtt. Upptagningen sker efter en enkel ordning som motsvarar Kyrkans ritual och provinsstadgarna.

Noviserna får ordensdräkten som vi bär i vår kongregation med vit slöja och ett ordensnamn. Om de så önskar, kan de behålla sitt dopnamn. Vid upptagningen överlämnas åt noviserna våra konstitutioner med direktoriet såväl som provinsstadgarna och Kyrkans tidegärd.

Med novitiatet börjar ordenslivet i kongregationen. Det tjänar till att djupare föra in noviserna i vår gemenskaps karisma, som Gud har kallat dem till. Novitiatet varar i vår kongregation i allmänhet ett år och avslutas med första professen (det första löftet).

Temporär Profess
Novisen förbereder sig för den första professen (första löftet) med åtta dagars reträtt. Genom professen i vår kongregation förpliktar sig systrarna med offentliga löften att iaktta de tre evangeliska råden.

Som yttre tecken på professen erhåller systern den svarta slöjan och kongregationsmedaljen.

När vi bär vår medalj, som vi mottog vid professen, vill vi vittna om vår beredskap att som ” Sancta Elisabeths Systrar” ge vidare allt det vi själva fått av Gud.

Juniorat
Den utbildning och formation till vilket grunden lades i postulatet och novitiatet fortsätter i junioratet, som börjar med de temporära löftena och varar fram till avläggandet av den slutgiltiga professen. Junioratets uppgift ligger framför allt i fördjupandet av det andliga livet enligt vår spiritualitet, i den mänskliga och kristna personlighetsutvecklingen, såväl som i förberedelsen för den apostoliska tjänsten i vår kongregation. Under denna tid kan en yrkesutbildning påbörjas.

Slutgiltig Profess
Den slutgiltiga professen (även kallat högtidliga eller eviga löften) föregås av åtta dagars reträtt. Genom den slutgiltiga professen betygar systern sin överlåtelse till Gud för hela sitt liv i vår gemenskaps tjänst. Tecknet på vår slutgiltiga profess är den vigda ringen.

Efter det slutgiltiga inlemmandet i vår kongregation består för varje syster enligt Kyrkans anvisningar plikten att fortbilda sig för att närmare efterkomma sin gudomliga kallelse. Denna fortbildning kräver framför allt:
– ett ständigt bemödande om andlig växt,
– en motsvarande religiös, allmän och yrkesmässig vidareutbildning för att verksamt uppfylla våra apostoliska och karitativa uppgifter.

Till vår ordensdräkt hör:
Den svarta habiten, slöja, medalj och ring. Ordensdräkten skall alltid bäras. Med ordensdräkten betygar vi vår offentliga vigning åt Gud och vår tillhörighet till Kristus och kongregationen.

På grund av vår genom ordensprofess stadfästa bindning till Gud i Kyrkan underordnar vi oss i lydnad påven som vår högste överordnade.